Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Punktowy system oceniania z wychowania fizycznego.

PUNKTOWY  SYSTEM  OCENIANIA Z  WYCHOWANIA  FIZYCZNEGO

 Ilość punktów na określoną ocenę w semestrze

160 punktów i więcej – ocena 6 ( celująca)

 

140 – 159 punktów – ocena 5 ( bardzo dobra)

 

100 – 139 punktów – ocena 4 (dobra)

 

60 – 99 punktów – ocena 3 (dostateczna)

 

Poniżej 60 punktów – ocena 2 (dopuszczająca)

Ocenę 1 ( niedostateczną) otrzymuje uczeń który ma mniej niż 30% ćwiczeń na lekcji

Nieklasyfikowany jest uczyń ,który był 50% i więcej nieobecny na lekcjach.

Zgodnie z  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ   w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

podstawą oceny z wychowania fizycznego jest zaangażowanie, postawa i udział aktywny w lekcji oraz wysiłek włożony w poprawę swojej sprawności a nie sama ocena umiejętności ucznia  czy wynik sportowy.

System punktowy został tak opracowany by każdy uczeń, nawet ten o małych zdolnościach przy dużym zaangażowaniu i praca nad sobą mógł uzyskać ocenę bardzo dobra a nawet celującą. 

 • Uwagi wstępne
 1. 1.     Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje 100 punktów. Do tej puli dopisujemy lub odejmujemy punkty. Na koniec roku sumuje się punkty i wyciąga średnią z dwóch semestrów co daje ocenę końcową.
 2. 2.     Każdy uczeń w semestrze może mieć 1 brak stroju( 1 dzień), następne braki stroju karane są punktami ujemnymi.
 3. 3.     Zwolnienie z wf wystawia lekarz i całkowicie nie wpływa na ocenę. Zwolnienia wystawiane przez rodziców lub zgłoszenie przez ucznia niećwiczenia z powodu dolegliwości  będą zaznaczane kropką. Kropki się sumuje i po przekroczeniu dozwolonego limitu dopisuje się punkty ujemne.
 4. 4.     Uczeń za próbę podejścia do zaliczenia ćwiczenia, nawet jak nie uda mu się go wykonać-  otrzymuje min. ocenę 2 (dopuszczającą).
 5. 5.     Jeśli uczniowi brakuje mniej niż 5 punktów do wyższej oceny, wynik jest zaokrąglany w górę na korzyść ucznia.
 6. 6.     W sprawdzianach z La oceniany jest tylko postęp ucznia w punktach natomiast w testach umiejętności z pozostałych dyscyplin ocena wyrażona jest stopniem, gdzie ocena 4 i wyżej traktowana jest jako poprawa wyniku i premiowana punktami dodatnimi. Pogorszenie wyniku nie skutkuje odjęciem punktów z wyjątkiem oceny z rozgrzewki.

 Ocenę 1(niedostateczny)  otrzymuje uczeń, który odmówi podejścia do sprawdzianu, notorycznie nie wykazuje aktywności na danej lekcji lub nie wykona i nie przyniesie na czas zleconego mu zadania do wykonania w domu.

UWAGA! Aby otrzymać  ocenę 6 (celującą) uczeń musi mieć zaliczone wszystkie sprawdziany umiejętności i testy sprawności

Ocena na II semestr: punkty z dwóch semestrów się sumuje i dzieli na 2.

Ocena końcowa: Punkty z poszczególnych semestrów się sumuje i dzieli przez 3 (ilość semestrów)

 

 

 

 

 

Zwolnienia z wychowania fizycznego .Ucznia z zajęć wychowania fizycznego zwolnić może jedynie dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

Podstawa prawna – § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)

Nie ma podstaw prawnych do zwalniania z zajęć wychowania fizycznego w oparciu o dokument wystawiony przez rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia. Nie ma również podstaw do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego z powodu braku stroju gimnastycznego. Przygotowanie do określonych lekcji, w tym zajęć wychowania fizycznego, należy do zadań ucznia.(fragment ze strony Ministerstwa Edukacji narodowej: men.pov.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNKTY DODATNIE

 • Poprawa wyników sprawdzianów umiejętności  i testów sprawności                    0-40 punktów
 •  Udział  w zajęciach dodatkowych 0-30 punktów
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych każdorazowo    5 punktów
 • Uzbieranie 3 + ( plusów) za aktywność na lekcji  10 punktów
 • Bieg Trzeźwości 10 punktów.
 • Za pomoc przy organizacji turniejów, występach i szczególną aktywność w tym względzie każdorazowo 5- 15 punktów
 • Otrzymanie oceny 6 ze sprawdzianu umiejętności jest traktowane jako + ( plus) i sumuje się.
 • Szczególne zaangażowanie , udział w lekcjach i działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu -  jednorazowo w semestrze  0-20 punktów
 • 100% udział w zajęciach 10 punktów

 

 

PUNKTY UJEMNE

 • Brak stroju- każdorazowo 20 punktów, po przekroczeniu dozwolonego limitu (patrz uwagi wstępne).
 • Odmowa udziału w zawodach bez wyraźnego powodu 10 punktów każdorazowo ( w momencie gdy absencja jest nagła i może wpłynąć na wynik zespołu dodatkowo -10 punktów)
 • Brak zaliczenia , każdorazowo 10 punktów
 • Uzbieranie 3 – ( minusów)za brak aktywności na lekcji – 10 punktów
 • Uzbieranie 2 kropek – 10 punktów
 • Uzbieranie 2 N (niedyspozycji)  - 10 punktów
 • Uzyskanie gorszej oceny niż 4 z rozgrzewki – każdorazowo 10 punktów
 • Za każdą otrzymaną ocenę 1(niedostateczną)- 10 punktów
 • Małe zaangażowanie, duża absencja i słaba aktywność na lekcjach- jednorazowo w semestrze  0-20 punktów

 

 

 

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na   zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

2. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

Procedura postępowania:

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć

wychowania fizycznego, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

2. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania

fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania

fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego

tj. do 31 sierpnia.

3. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż miesiąc, jednak nie obejmujące

całego semestru, należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły. W przypadku

dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję

o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich

zaświadczeń.

4. Zwolnienie może dotyczyć poszczególnych semestrów lub całego roku szkolnego,

w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu o ograniczonych

możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach.

5. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego występują rodzice (opiekunowie

prawni ). Składają podanie ( załącznik nr 1 do niniejszej procedury) do dyrektora szkoły

(w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.

6. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia

od lekarza , jednak nie później, niż 1 tydzień od daty wystawienia zaświadczenia.

7. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z ćwiczeń z wsteczną datą (np. zaświadczenie

wystawione w dniu 15 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania

fizycznego od 1 września) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.

8. Zwolnienie nie dostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.

9. Dyrektor szkoły wydaje decyzję ( załącznik nr 2 do niniejszej procedury) o zwolnieniu

ucznia z zajęć w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania.

10. Zwolnieniu ucznia z zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia

oraz wychowawca ucznia.

11. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach

nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny,

to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr

w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się

„zwolniony”.

13. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych

zajęciach. W szczególnych przypadkach, gdy lekcje te są pierwszymi lub ostatnimi

zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie

pisemnego oświadczenia ( załącznik nr 3 do niniejszej procedury) rodziców (opiekunów

prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. O tym

fakcie informowani są nauczyciel wychowania fizycznego oraz wychowawca klasy.

14. Zawarte w zaświadczeniu lekarskim ewentualne ograniczenia, skutkujące zwolnieniem

z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do całkowitego zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego. Takie zaświadczenie rodzic składa dyrektorowi szkoły, który wydaje decyzję o zwolnieniu tylko z określonych ćwiczeń w lekcji.

Nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

15. Z niniejsza procedurą zapoznaje uczniów nauczyciel wychowania fizycznego

na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym, natomiast wychowawca klasy rodziców

(opiekunów) na pierwszym zebraniu z rodzicami.