Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Regulamin Projektów Edukacyjnych

Regulamin szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego
w Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

 

§ 1.

1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej lub trzeciej, nie później jednak niż do 30 maja w klasie trzeciej.

 

2. Uczeń może brać udział w realizacji więcej niż jednego projektu.

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust.2, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie nie później niż do 30 maja roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, temat którego projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum;

 

§ 2.

Czas trwania projektów powinien wynosić od dwóch tygodni do trzech miesięcy i może być przedłużony przez opiekuna zespołu, jednak nie dłużej niż o połowę czasu planowanego na jego realizację.

 

§ 3.

Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji projektów w ramach posiadanych przez siebie środków i wyposażenia.

 

§ 4.

1. Na początku każdego roku szkolnego, wychowawca informuje uczniów klasy drugiej o warunkach i zasadach realizacji projektu oraz zapoznaje z niniejszym regulaminem.

 

2. Rodzicom wychowawca klasy przekazuje informacje na pierwszym zebraniu w klasie drugiej, nie później niż w terminie do 30 września.

 

§ 5.

1. W terminie do 30 września przewodniczący zespołów przedmiotowych Rady Pedagogicznej przedstawiają dyrektorowi gimnazjum, uzgodnioną z opiekunami projektów, listę tematów wraz z dokumentacją, która będzie wymagana podczas realizacji projektu. Tematyka może uwzględniać również propozycje złożone przez uczniów.

 

2. Listę tematów, o których mowa w ust.1, udostępnia się uczniom na stronie internetowej gimnazjum.

 

 

§ 6.

1. W terminie do 15 października opiekunowie projektów przeprowadzają spotkania z uczniami, udzielając wskazówek i odpowiadając na pytania.  W roku szkolnym 2011/2012 spotkania zostaną przeprowadzone w terminie do 25 listopada 2011 r.

 

2. Wyboru określonego tematu dokonują uczniowie do 20 października, składając wspólną pisemną deklarację ze wskazaniem wszystkich członków zespołu w liczbie od 3 do 6, przy czym mogą to być zespoły  międzyoddziałowe. Deklarację uczniowie składają opiekunowi projektu i wychowawcom klas. W roku szkolnym 2011/2012 wybór zostanie dokonany w terminie do 30 listopada 2011 r.

 

3. Ten sam temat projektu może być wybrany, za zgodą opiekuna projektu, przez kilka zespołów uczniowskich.

 

4. W przypadku, gdy uczeń:

a) nie zdecyduje o wyborze tematu,

b) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt,

c) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby) opiekun projektu włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

 

§ 7.

Realizacja projektu rozpoczyna się od spotkania, na którym opiekun projektu z zespołem uczniowskim wspólnie ustalają w szczególności:

a) czas realizacji projektu,

b) formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

c) podział zadań w zespole i zasady współpracy,

d) kryteria oceny projektu,

e) sposób prezentacji i podsumowania projektu wpisując je do karty realizacji projektu.

 

§ 8.

1. Podczas pracy nad projektem opiekun projektu ma obowiązek na bieżąco monitorować prace zespołu i poszczególnych jego członków oraz udzielać konsultacji i wskazówek.

2. Nauczyciele niebędący opiekunami projektów są zobowiązani, we współpracy z opiekunem, do pomocy uczniom.

 

§ 9.

1. Zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu.

 

2. Prezentacje odbywają się w “Dniu projektów” lub w innym terminie, wyznaczonym przez dyrektora gimnazjum w uzgodnieniu z opiekunami poszczególnych projektów.

 

3. W przypadku projektu realizowanego jako przedsięwzięcie jego prezentacja następuje zgodnie z ustalonym planem przyjętym w projekcie.

4. W zależności od tematyki projektu w prezentacjach jako obserwatorzy i zaproszeni goście mogą uczestniczyć:

a) uczniowie danej klasy;

b) rodzice uczniów;

c) osoby lub przedstawiciele instytucji, organizacji, władz samorządowych, itp., z którymi wiązała się tematyka projektu;

d) inne osoby, których obecność opiekun i uczniowie uznają za ważną i potrzebną ze względu na charakter projektu.

 

§ 10.

1. Oceny projektu dokonuje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed jej dokonaniem.

 

2. Kryteria oceny projektu powinny uwzględniać:

a) sprawozdania z projektu (np. karta realizacji projektu);

b) wytwory materialne dokonane przez uczniów w projekcie, o ile takie były planowane i powstały;

c) sposób prezentacji projektu lub przedsięwzięcia, jeśli było ono celem projektu;

d) pracę zespołową i indywidualną ucznia;

e) samoocenę uczniów.

 

3. Opiekun projektu winien przedstawić informację wychowawcy klasy o przebiegu realizacji projektu przez uczniów, ocenie projektu i zaangażowania poszczególnych uczniów wg kryteriów ustalonych w WSOZ.

 

4. Ocena projektu ma charakter opisowy odrębnie dla każdego ucznia uczestniczącego w projekcie i zawiera stwierdzenie uogólniające: “uczestniczył-a/ nie uczestniczył –a w projekcie edukacyjnym…”, które jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum i w innych dokumentach szkolnych.

 

5. Jeśli projekt lub jego część jest ściśle związana z programem danego przedmiotu, dopuszcza się wpisanie oceny cząstkowej z jednego lub kilku przedmiotów. Ocenę ustala wówczas opiekun projektu (jeśli jest jednocześnie nauczycielem przedmiotu) lub nauczyciel przedmiotu na podstawie oceny opisowej, o której mowa w p.4.

 

§ 11.

Niezależnie od oceny, o której mowa w § 10, opiekun projektu jest zobowiązany do dokonania ewaluacji projektu w stosunku do każdego ucznia zespołu, na którą składać się powinna informacja o:

a) osiągniętych celach;

b) mocnych i słabych stronach;

c) wskazaniu popełnionych błędów i sposobach ich wyeliminowania.

 

§ 12.

W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują, w terminie określonym w § 1, pkt 3., z którego projektu wychowawca klasy ma zawrzeć informację na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§13.

Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu jest przechowywana do końca nauki ucznia w gimnazjum.

 

§14.

1.Dyrektor szkoły rozstrzyga sytuacje problemowe mogące pojawić się podczas realizacji projektu.

2.Dyrektor szkoły w porozumieniu z rada pedagogiczną może zmienić zapisy niniejszego regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości organizacyjnych szkoły.