Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Regulamin Oceny Zachowania

Zasady oceniania zachowania uczniów

 

§ 80. 1. Ocenę zachowania śródroczną ustala się jak ocenę roczną.

2. Ocena zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 81.1. Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach wewnątrzszkolnego oceniania zgodnie z obowiązującą skalą ocen, o której mowa w § 67 ust. 3.

  1. Oceną wyjściową jest ocena poprawna.
  2. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
  3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
  4. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wychowawca oddziału ustala biorąc pod uwagę:

1)             samoocenę ucznia – w oparciu o kartę samooceny;

2)             opinię o uczniu wyrażoną przez nauczycieli uczących w danej klasie;

3)             opinię klasy.

5. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)             nieobecne godziny usprawiedliwione;

2)             wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

3)             postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

4)             dbałość o honor i tradycje szkoły;

5)             dbałość o piękno mowy ojczystej;

6)             dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

7)             godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

8)             okazywanie szacunku innym osobom.

6. W przypadku przekroczenia progów godzin nieusprawiedliwionych ocena może zostać podniesiona najwyżej o jeden stopień, jeżeli uczeń spełnia co najmniej jeden punkt wymieniony w kryteriach na podwyższoną ocenę z zachowania.

7. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

8. O planowanej ocenie wychowawca powiadamia ucznia najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać postawę ucznia w ciągu całego roku szkolnego

9.Ustalona przez wychowawcę oddziału roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §  75 ust.1.

 

§ 82.1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę bardzo dobrą. To uczeń, który:

1)             jest wzorem systematyczności, punktualności i sumienności;

2)             rozwija swoje zainteresowania co przejawia się uczestnictwem w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach sportowych lub innych formach aktywności na terenie szkoły i poza nią;

3)             stanowi wzór kulturalnego zachowania;

4)             nie ma godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (nie uwzględnia się spóźnień wynikających ze zdarzeńlosowych);

5)             jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżnia się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą. Podejmuje aktywne działania zmierzające do pomocy innym;

6)             jest wolontariuszem;

7)             działa w organizacjach młodzieżowych, np. harcerstwie;

8)             rozwija tradycje szkoły.

2. Jeżeli uczeń wyróżnia się swoim zachowaniem ponad poziom przyjęty na ocenę dobrą, może uzyskać ocenę bardzo dobrą zachowania. Otrzymuje ją uczeń, który dodatkowo:

1)             przestrzega wszystkich zasad regulaminu szkolnego;

2)             nieobecności ma usprawiedliwione w terminie;

3)             liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 5 godzin lekcyjnych;

4)             nie spóźnia się na zajęcia;

5)             cechuje go nienaganna kultura osobista w zachowaniu i kultura słowa;

6)             jest zaangażowany w życie klasy, szkoły, środowiska lokalnego wyróżniając się samodzielnością, inicjatywą i postawą twórczą;

7)             godnie reprezentuje szkołę, troszczy się o jej dobre imię i opinię;

8)             jest rzetelny, zdyscyplinowany, odpowiedzialny, uczciwy, prawdomówny, godny zaufania, szlachetny, koleżeński, życzliwy, wrażliwy, chętny do pomocy, tolerancyjny, szanuje innych, nie jest obojętny na zło;

9)             jego postawa jest godna naśladowania.

 

3. Ocenę dobrą zachowania uzyskuje uczeń, który spełnia wszystkie warunki na ocenę poprawną, a dodatkowo:

1)             rzetelnie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;

2)             systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

3)             liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 10 godzin lekcyjnych;

4)             włącza się w życie klasy i szkoły, jednak często nie jest to działanie z jego inicjatywy;

5)             wyróżnia się kulturą osobistą, właściwą postawą wobec nauczycieli, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów;

6)             jest życzliwy i uczynny w stosunku do kolegów;

7)             nosi stosowny do miejsca strój i jego sposób ubierania nie budzi żadnych zastrzeżeń;

8)             nie ulega nałogom i nie używa środków odurzających.

 4.      Ocenę poprawną zachowania otrzymuje uczeń, jeśli:

1)             ma pozytywny stosunek do nauki;

2)             wypełnia podstawowe obowiązki szkolne;

3)             na ogół dobrze wywiązuje się ze swoich zadań;

4)             liczba godzin nieusprawiedliwionych nie przekracza 20 godzin lekcyjnych;

5)             nie wagaruje, w zasadzie nie ma pojedynczych godzin nieusprawiedliwionych, zwłaszcza z tych samych przedmiotów;

6)             sporadycznie spóźnia się na zajęcia;

7)             nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły lub czyni to niechętnie, tylko na wyraźne polecenie nauczyciela;

8)             nie narusza bezpieczeństwa sieci komputerowych;

9)             poprawnie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów;

10)         szanuje mienie szkolne, społeczne i mienie kolegów (naprawia szkody materialne wyrządzone na skutek nieprzestrzegania regulaminu ucznia);

11)         nie jest arogancki i wulgarny w słowach i uczynkach wobec innych członków społeczności szkolnej, jego kultura osobista nie budzi zastrzeżeń;

12)         wykazuje najczęściej obojętny stosunek do problemów innych i tego, co dzieje się
w jego środowisku;

13)         nie popadł w konflikt z prawem;

14)         przestrzega regulaminu: ucznia, biblioteki, szatni i pracowni;

15)         ubiera się w sposób nie budzący zastrzeżeń;

16)         nie używa środków odurzających, nie pije alkoholu, nie pali papierosów (warunki określone w statucie szkoły);

17)         reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania i dąży do poprawy.

5.      Ocenę nieodpowiednią zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

1)             wykazuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych;

2)             uchybia istotnym wymaganiom zawartym w regulaminie ucznia, biblioteki, szatni i pracowni, a stosowane wobec niego środki zaradcze nie dają pozytywnych rezultatów;

3)             liczba godzin nieusprawiedliwionych przekracza 20 godzin lekcyjnych (3 dni zajęć szkolnych);

4)             wagaruje;

5)             spóźnia się na zajęcia;

6)             nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;

7)             dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

8)             charakteryzuje się brakiem podstawowych zasad kultury w relacjach z innymi, niewłaściwie zachowuje się wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów; często bywa arogancki, agresywny i wulgarny;

9)             wykazuje brak szacunku dla zdrowia własnego i innych;

10)         niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

11)         jego strój i wygląd jest niezgodny z obowiązującymi ucznia zasadami;

12)         nie reaguje na uwagi dotyczące jego zachowania.

6.      Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który nie spełnia warunków na ocenę poprawną i dotyczy go, w szczególności, przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów:

1)             uchybia wymaganiom zawartym w regulaminie szkoły, biblioteki, szatni i pracowni;

2)             ma nieusprawiedliwionych ponad 35 godzin lekcyjnych (tygodniowa liczba godzin lekcyjnych);

3)             swoją kulturą osobistą budzi poważne zastrzeżenia;

4)             dopuszcza się łamania norm społecznych, prawnych;

5)             świadomie niszczy mienie szkolne, społeczne, mienie kolegów;

6)             naruszył bezpieczeństwo sieci komputerowych;

7)             zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych rezultatów.