Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Samorząd Szkolny

SKŁAD SAMORZĄDU SZKOLNEGO

2018/2019

 

Przewodnicząca: Weronika Rokita

Zastępca: Natalia Kazimierczak

Sekretarz: Nikola Czekalska

 

 

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

    Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

 

        Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez:

¨ wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,  budowanie pozytywnego, przyjającego uczeniu się klimatu,

¨ w szkole,  rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,

¨  tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

¨ (wolontariat, akcje charytatywne)  tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,

¨  bezpieczeństwo w szkole,

¨  przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,

¨  dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,

¨  budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.


 

MIESIĄC

ZADANIE

CEL ZADANIA

FORMA REALIZACJI

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

 

wrzesień

1.Organizacja pracy Samorządu    Uczniowskiego            w nowym roku szkolnym.  2.Opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018

3.Rozpoczęcie współpracy z GP

- Kształtowanie postawy społecznej.

- Mobilizowanie    do pracy na rzecz klasy  i szkoły.

- Inspirowanie działań uczniowskich   i pomysłowości

- Kampania i wybory samorządów klasowych oraz Samorządu                      Uczniowskiego

- Omówienie planu  pracy 

- Zapoznanie ze Statutem,      Regulaminem SU

Wychowawcy, opiekun Samorządu Uczniowskiego, klasy III, Samorządy UCZ

 

październik

1.Dzień Edukacji Narodowej.

2.Stworzenie gazetki SU

- Rozbudzanie, szacunku, umiejętności wyrażania wdzięczności za trud, podziękowania za pracę, inspirowanie twórczych działań uczniów, uwrażliwianie na estetykę, kulturę.

-  Wykonanie gazetki z okazji Dnia Edukacji      Narodowej.

- Włączenie się w przygotowanie programu artystycznego

- Ogłoszenie konkursu na największa frekwencję przeczytanych książek 22.10. dzień bibliotek szkolnych

Opiekun Samorządu, Przewodniczący SU, poszczególne Samorządy klasowe,  Rada Rodziców

 

listopad

1.Włączenie się w akcje charytatywne organizowane przez instytucje poza szkolne

2.Pomoc w organizacji Dnia Niepodległości

- Kształtowanie postaw bezinteresownej pracy na rzecz środowiska lokalnego

- Uwrażliwienie młodzieży i zwrócenie uwagi na wartość pracy wolontaryjnej

- Wywoływanie empatii, chęci niesienia pomocy

- Zapoznanie z tradycjami i obrzędami ludowymi  

- Umiejętność organizacji wspólnej zabawy i korzystania   z wolnego czasu.

- Światowy  dzień pluszowego misia

Samorząd Uczniowski Rada Pedagogiczna poszczególni wychowawcy

 

grudzień

1. Mikołajki. 

2. Wigilia szkolna.

- najładniejsza bombka.

-wybory kartki świątecznej.

-akcent mikołajkowy na gazetce szkolnej.

-SU przebiera się za Mikołaja i śnieżynki.

-Życzenia Bożonarodzeniowe

3. Pomoc w organizacji kiermaszu świątecznego  

4. Konkurs na najlepszą gazetkę, choinkę i klasę.

- Kultywowanie tradycji, uwrażliwianie na piękno i estetykę, integracja klas, zachęcanie do działania, rozwijanie ekspresji twórczej dzieci.  

- Uwrażliwienie na los dzieci w trudnych sytuacjach

- Wywoływanie empatii, rozbudzanie chęci niesienia pomocy.

- Kształtowanie postaw tolerancji, szacunku, akceptacji.  

-  Prezenty mikołajkowe w zespołach klasowych -  Akcja „I Ty możesz zostać św.Mikołajem”

- Konkurs na najładniejszą   salę w wystroju Bożonarodzeniowym   

- Wspólne kolędowanie, życzenia świąteczne.

- 2.12  dzień zimy  

Opiekunowie SU, Samorząd Uczniowski, Pedagog szkolny. Biblioteka, wychowawca świetlicy, wychowawcy klas

 

styczeń

1.Rozstrzyganie Góry Grosza

2. Bal Karnawałowy 

- wybór najciekawszego przebrania chłopców i dziewczyn.

- Integrowanie społeczności szkolnej       i pozaszkolnej               - Umacnianie poczucia odpowiedzialności za życie i zdrowie innych ludzi.

- Szkolny sztab WOŚP

Opiekun SU, Samorząd, Biblioteka, Wychowawca świetlicy, Samorządy klasowe, 

 

luty

1.Walentynki- poczta Walentynowa.

2. Ubieramy się na czerwono.

- Umiejętność wyrażania uczuć

- Integracja społeczności

- Kształtowanie postawy przynależności do danej zbiorowości

- Poczta walentynkowa

Opiekun SU i Samorząd, Biblioteka

 

marzec

1. Święto Kobiet

2. Pierwszy dzień wiosny

3.  Ubiór na zielono

-  Integracja społeczności szkolnej, rozwijanie kultury osobistej, wdrażanie do zdrowej i twórczej  rywalizacji, aktywizowanie uczniów, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów, wyrażanie uczuć, dokonywanie wyborów.

- Integracja społeczności gimnazjum  

- Życzenia i „niespodzianki” dla „pań”

- Organizacja pierwszego dnia wiosny

Opiekun SU,SU, wybrane klasy,  świetlica

 

kwiecień

1. Międzynarodowy dzień książki  

- Umiejętność dzielenia się wiedzą

-  Ogłoszenie wyników konkursu na czytelnictwo

Opiekun SU, Samorząd

 

maj

1. Działalnośc kulturowa i rozrywkowa

 

-  Miss i mister uczniów 

-  Najsympatyczniejszy i najsympatyczniejsza osoba wśród uczniów

Opiekun SU, wychowawcy, 

 

 

czerwiec

1. Dzień Dziecka- turniej nauczyciela kontra uczniowie 2. Dni Promocji Zdrowia – dni projektów gimnazjalnych

 3. Zakończenie roku szkolnego

4. Wybór Damy i Dżentelmena roku.  

- Praca na rzecz środowiska lokalnego.

-  Organizacja Dnia Dziecka

-  Pomoc w organizacji Dni Promocji Zdrowia 

- Przygotowanie dnia projektów edukacyjnych 

- Podsumowanie pracy SU 

- Nauczyciel kosa , kumpel, mistrz –konkurs.

Opiekun SU, wychowawcy klas II i III,nauczyciele.

 

Ponadto Samorząd Uczniowski przez cały rok: 

 • pomaga w realizacji Programu Wychowawczego oraz Profilaktycznego
 • jest odpowiedzialny za gazetki ścienne znajdujące się obok biblioteki
 • aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach i przedsięwzięciach szkoły
 • współpracuje z Dyrekcją, biblioteką, pedagogiem oraz świetlicą
 • promuje szkołę w środowisku lokalnym, zwłaszcza w społecznościach Szkoły Podstawowej
 • Na spotkaniach przypomina o bezpiecznym zachowaniu się w szkole, przestrzeganiu Statutu
 • Szkoły, przeciwdziałaniu agresji słownej i fizycznej  Organizacja dyskotek (harmonogram uzgodniony z nauczycielami)
 • Organizacja konkursów
 • Stworzenie regulaminu "niepytanego numerka"
 • Samorząd Uczniowski zastrzega sobie ewentualne zmiany w planie pracy
 • Przez cały rok pracę SU wspiera Pan Jarosław Marek.