AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Program wychowawczy

„Nie można wychowywać bez okazywania szacunku.

Poszanowanie godności osobistej uczniów,

którzy nawzajem szanują swoich nauczycieli,

jest jednym z pierwszych warunków odnowy szkoły.”

                                                                                          Freinet       

 

        

 PROGRAM WYCHOWAWCZY

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

 

Rada Rodziców uchwaliła Program pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 19 września 2016r.

Członkowie Rady Rodziców:

 

 

WSTĘP
Gimnazjum realizuje cele zawarte w Podstawie Programowej kształcenia ogólnego oraz Statucie Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie ze szczególną uwagą traktując cele wychowawcze – tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, aktualnych problemach społecznych i ekonomicznych kraju i świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Konstytucja RP

Ustawa o systemie oświaty

Karta Nauczyciela

Statut Szkoły

Konwencja o Prawach Dziecka

CEL OGÓLNY:  WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA

CELE OPERACYJNE:

 1. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ  TWORZENIE I KULTYWOWANIE JEJ TRADYCJI.
 2. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.
 3. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW.
 4. DBAŁOŚĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE I FIZYCZNE UCZNIÓW.
 5. PRZYGOTOWYWANIE DO WŁAŚCIWEGO WYBORU DALSZEJ DROGI EDUKACYJNEJ.
 6. WSPÓŁPRACA Z  RODZICAMI.

I. BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU SZKOŁY POPRZEZ  TWORZENIE I KULTYWOWANIE JEJ TRADYCJI


 Zadania     

Forma realizacji

Termin

realizacji

Osoba

odpowiedzialna

 Ewaluacja

Poznawanie historii szkoły i jej osiągnięć.

Godziny wychowawcze, akademie i uroczystości szkolne.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele.

 

 

 

Rozmowa, obserwacja.

Popularyzowanie sylwetki Patrona w środowisku szkolnym.
 • Realizowanie tematyki o osobie i twórczości Patrona szkoły.
 • Organizowanie uroczystości szkolnych ku czci Patrona – Dzień Patrona.

Godziny wychowawcze, zajęcia pozalekcyjne, akademie i uroczystości szkolne, wystawy, konkursy.

Cały rok.

 

 

 

XII

Wychowawcy, nauczyciele.

Rozmowa, obserwacja.

Prowadzenie kroniki szkoły, strony internetowej, gazetki szkolnej.

Kronika, gazetka szkolna, strona internetowa.

Cały rok.

Nauczyciele sztuki, informatyki, języka polskiego.

Analiza dokumentacji.

Dbanie o wystrój szkoły

Aktualizowanie gazetek ściennych.

Cały rok.

Nauczyciele, pracownicy szkoły, wychowawcy świetlicy.

Obserwacja

Organizowanie wystaw prac uczniów.

Wystawy.

Cały rok.

Nauczyciele, wychowawcy świetlicy.

Rozmowa, obserwacja.

Organizowanie imprez o charakterze środowiskowym.

WOŚP

I

Wychowawcy, nauczyciele.

Rozmowa, obserwacja.

 

II. KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM ORAZ POSZANOWANIA DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


 Zadania     

 Forma realizacji

 Termin

realizacji

 Osoba

odpowiedzialna

 Ewaluacja

Zapoznanie uczniów z obrzędami i tradycjami rodzinnymi, narodowymi, lokalnymi i kulturowymi.

 

Godziny wychowawcze, apele i akademie szkole.

Cały rok.

Wychowawcy,

rodzice,

nauczyciele historii i WOS-u.

Rozmowa, obserwacja.

Uwrażliwienie na specyfikę dziejów i tradycji naszego narodu.

 

Lekcje historii, godziny wychowawcze, apele i akademie szkolne.

Cały rok.

Nauczyciele historii.

Rozmowa, obserwacja.

Wzbudzanie chęci do uczestnictwa w obchodach  świąt państwowych.

Akademie, godziny wychowawcze.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele.

Rozmowa, obserwacja.

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych.

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS-u.

Cały rok.

Wychowawcy,

rodzina,

nauczyciele historii i WOS-u.

Rozmowa, obserwacja.

Rozwijanie szacunku dla miejsc pamięci narodowej.

Godziny wychowawcze, lekcje historii i WOS-u.

Cały rok.

Wychowawcy,

rodzina,

nauczyciele historii i WOS-u.

Rozmowa, obserwacja.

Kształtowanie postawy patriotyzmu.

Godziny wychowawcze, uroczystości szkolne.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele.

Rozmowa, obserwacja.

 

Organizowanie wycieczek krajoznawczych.

Wycieczki.

Cały rok.

Nauczyciele przedmiotowcy, wychowawcy.

Rozmowa, obserwacja.

Poznanie swoich praw obywatelskich.

Lekcje historii,

WOS-u.

Cały rok.

Nauczyciele przedmiotowcy,

rodzina.

Dyskusja,

rozmowa,

obserwacja.

Poznanie mechanizmów wyborów demokratycznych.

 

Lekcje historii,

WOS-u, wybory do samorządu szkolnego i klasowego.

Cały rok,  wg. Harmono-

gramu

Nauczyciele historii i WOS-u, opiekunowie samorządu szkolnego, wychowawcy.

Rozmowa, obserwacja.


III. ROZWÓJ UCZNIA I KSZTAŁTOWANIE PRAWIDŁOWYCH POSTAW


 

Zadania     

 

Forma realizacji

 

Termin

realizacji

 

Osoba

odpowiedzialna

 

Ewaluacja

Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia i wyrażania własnych opinii.

Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.

Cały rok.

Wychowawcy,  nauczyciele przedmiotowcy, pedagog.

Obserwacja.

Kształtowanie szacunku wobec innych osób.

Rozmowa indywidualna, dyskusja.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, psycholog, rodzina.

Obserwacja.

Propagowanie zasad Savoir-vivre.

Rozmowy, pogadanki, drama.

 

Realizacja projektu szkolnego - „DAMA I DŻENTELMEN ROKU” pod hasłem „Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog  wychowawcy świetlicy.

Obserwacja, rozmowa, testy.

Rozwój umiejętności wartościowania, wyciągania wniosków, analizowania i uogólniania.

Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe, spotkania okolicznościowe, wycieczki.

Cały rok.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Obserwacja, rozmowa.

Zrozumienie i odróżnienie pojęć: idol, autorytet.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze,

Wg. harmono-

gramu

Wychowawcy świetlicy, p wychowawcy.

Rozmowa, obserwacja.

Pogłębianie wiedzy o sobie:
 • uświadamianie własnych dążeń, poczucia własnej wartości;
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie.

 

Lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, rodzina.

Rozmowa, obserwacja.

Rozwijanie umiejętności samooceny.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Cały rok.

Wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, wychowawcy.

Rozmowa.

Zwiększenie samodzielności myślenia i działania
 • zaspokajanie potrzeby samorealizacji.

Zajęcia lekcyjne, zajęcia warsztatowe, konsultacje.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog i rodzina.

Obserwacja, rozmowa.

Kształtowanie właściwej postawy ucznia w szkole
 • umiejętność korzystania z listy praw i obowiązków
 • respektowanie praw innych.

Zajęcia sportowe,

godz. wychowawcze, wycieczki, apele.

Cały rok

Nauczyciele, wychowawcy klas.

Ankieta, rozmowa, obserwacja.

Propagowanie kultury słowa wśród uczniów.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele.

Rozmowa, obserwacja.

Dbanie o higienę osobistą i strój uczniowski.

Zajęcia szkolne.

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy.

Rozmowa, obserwacja.

Wyrabianie postawy odpowiedzialności za mienie szkolne i cudzą własność.

Zajęcia szkolne.

Cały rok

Nauczyciele, pracownicy szkoły koordynator d/s bezpieczeństwa.

Rozmowa, obserwacja.

Wpajanie zasad odpowiedzialnego traktowania obowiązków szkolnych.

Zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Cały rok

Wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny, nauczyciele, wychowawcy.

Rozmowa, obserwacja.

    

Rozbudzanie wśród uczniów tolerancji
 • przyczyny i przejawy nietolerancji
 • tolerowanie odmienności i inności
 • rozwijanie empatii
 • wyzwalanie gotowości do niesienia pomocy.

 

 

Godz. wychowawcze, zajęcia z pedagogiem,

lekcje j. polskiego

i WOS-u.

 

Według potrzeb

 

Wychowawcy, nauczyciele WOS-u i j. polskiego, pedagog, psycholog, rodzina koordynator do spraw bezpieczeństwa.

 

Ankieta, rozmowa, obserwacja.

Zaspokajanie potrzeby akceptacji i zrozumienia.

Zajęcia lekcyjne

i pozalekcyjne

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Obserwacja.

Adaptacja i integracja uczniów w zespołach klasowych
 • uświadomienie sobie konieczności własnego wkładu w rozwój klasy
 • pogłębianie wiedzy o swojej klasie.

Godz. wychowawcze, wycieczki,

zajęcia sportowe, konkursy, zajęcia świetlicowe.

I semestr.

Wychowawcy, pedagog, nauczyciele uczący w klasie, wychowawcy świetlicy.

Obserwacja, rozmowa.

Kształtowanie pozytywnej atmosfery w klasie
 • kształtowanie postawy koleżeństwa
 • kształtowanie umiejętności komunikowania się
 • zaspokajanie potrzeb współdziałania
 • rozbudzanie otwartości na drugiego człowieka.

Wycieczki, zajęcia sportowe, godz. wychowawcze.

Cały rok.

Wychowawcy. koordynator do spraw bezpieczeństwa.

Obserwacja, rozmowa.

Przygotowanie do pracy grupowej i indywidualnej.

Zajęcia lekcyjne, zajęcia sportowe.

Cały rok.

Nauczyciele przedmiotowi.

Obserwacja.

20. Mobilizowanie do budowania pozytywnego wizerunku klasy i szkoły.

Godziny wychowawcze.

Cały rok.

Wychowawcy, koordynator do spraw bezpieczeństwa.

Rozmowa, obserwacja, ankieta.

Uświadomienie roli rodziny
 • Znalezienie swojego miejsca w rodzinie
 • Uświadomienie wpływu rodziny na nasze życie
 • Pielęgnowanie pozytywnych relacji w rodzinie

 

Godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem, psychologiem

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, psycholog, rodzina.

Obserwacja.

Kształtowanie postawy umiejętności obrony własnych poglądów i uznawanych przez siebie wartości.

Godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem, psychologiem.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, psycholog,  wychowawcy świetlicy.

Rozmowa, obserwacja.

Kształtowanie umiejętności korzystania ze środków przekazu informacji.
 • media elektroniczne
 • Internet
 • reklama

WOS, zajęcia biblioteczne, informatyka

Cały rok.

Nauczyciele, bibliotekarze.

Rozmowa.

Rozwijanie umiejętności reagowania na zagrożenia:
 • zapoznawanie uczniów z sygnałami alarmowymi oraz oznakowaniem BHP;
 • zapoznanie uczniów z procedurami

reagowania w konkretnych sytuacjach zagrożenia;

 • organizowanie prób ewakuacji;
 • zapoznawanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego.

Godz. wychowawcze, zajęcia świetlicowe,

zajęcia z koordynatorem ds. bezpieczeństwa.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele,  wychowawcy świetlicy, koordynator ds. bezpieczeństwa

Rozmowa, ankieta, obserwacja.

Uświadomienie bezcennej wartości życia ludzkiego.

Godziny wychowawcze, rozmowy indywidualne, zajęcia świetlicowe, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, lekcje biologii.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, psycholog  wychowawcy świetlicy, nauczyciele biologii, koordynator ds. bezpieczeństwa.

Rozmowa, obserwacja.

Poznanie zasad zdrowego trybu życia.

Pogadanki higienistki szkolnej, zajęcia świetlicowe, godziny wychowawcze, lekcje biologii.

Cały rok.

Higienistka szkolna, wychowawcy świetlicy, wychowawcy, nauczyciele biologii.

Obserwacja, ankieta rozmowa.

Poznanie zasad racjonalnego żywienia i uświadomienie korzyści stąd płynących. 

Filmy wideo, programy profilaktyczne, zajęcia świetlicowe, lekcje biologii i chemii.

Cały rok.

Pedagog szkolny,

wychowawcy, nauczyciele biologii i chemii, wychowawcy świetlicy.

Rozmowa, obserwacja.

Stosowanie zasad higieny osobistej.

Godziny wychowawcze, zajęcia świetlicowe, lekcje biologii.

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele biologii.

Rozmowa, obserwacja.

Diagnozowanie podstawowych zagrożeń w szkole.

Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, obserwacja młodzieży.

Cały rok.

Pedagog, nauczyciele, koordynator ds. bezpieczeństwa.

Ankiety, obserwacja.

Poznanie i uświadomienie zagrożeń wieku dojrzewania (nikotynizm, alkoholizm, narkomania, sekty).

Spotkania  ze specjalistami, lekarzami, psychologami, zajęcia świetlicowe, z pedagogiem szkolnym, godziny wychowawcze, lekcje biologii.

Cały rok.

Pedagog , wychowawcy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele biologii i chemii, koordynator ds. bezpieczeństwa.

Ankieta, rozmowa, obserwacja.

Propagowanie mody na „niepicie, niepalenie, niebranie”.

Spotkania  ze specjalistami, lekarzami, psychologami, zajęcia świetlicowe, z pedagogiem szkolnym, psychologiem, godziny wychowawcze.

Cały rok.

Pedagog , psycholog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy,

koordynator ds. bezpieczeństwa.

Rozmowa, obserwacja.

Organizowanie ćwiczeń rekreacyjnych, konkursów sprawnościowych, wycieczek, zawodów sportowych, imprez o charakterze rekreacyjnym.

Konkursy, wycieczki.

Wg. harmono-

gramu.

Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciele w-f.

Analiza dokumentacji, rozmowa, obserwacja.

Poznanie istoty agresji.
 • Własna i cudza agresja.
 • Prawidłowe reagowanie na agresję.

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, zajęcia świetlicowe.

Według potrzeb.

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, koordynator ds. bezpieczeństwa.

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta.

Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji.

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, zajęcia świetlicowe.

Według potrzeb.

Pedagog, psycholog,  wychowawcy, nauczyciele świetlicy.

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta.

Kształtowanie postawy asertywności.

Godziny wychowawcze, zajęcia z pedagogiem i psychologiem, zajęcia świetlicowe.

Według potrzeb.

Pedagog, psycholog, wychowawcy, nauczyciele świetlicy.

Obserwacja, rozmowy indywidualne, dyskusja, ankieta.                                                    

 

Pomoc uczniom w określeniu swoich mocnych stron, zainteresowań oraz predyspozycji.

Godz. Wychowawcze, kontakt z pracownikami PPP, zajęcia z preorientacji zawodowej.

Cały rok.

Wychowawcy,

nauczyciel  poradnictwa zawodowego, pedagog, rodzina.

Rozmowy ankieta obserwacja

Przygotowanie uczniów klas III do dokonania trafnego wyboru dalszego kierunku i poziomu kształcenia.

 

Rozmowy indywidualne spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych

Cały rok.

Wychowawcy, nauczyciel poradnictwa zawodowego, pedagog, rodzina.

Rozmowy, wywiad z rodzicami, obserwacja.

Przygotowanie do aktywności zawodowej i odnalezienia się na rynku pracy.

Spotkanie z pracownikiem powiatowego urzędu pracy i PPP , godziny wychowawcze, lekcje j. polskiego.

Cały rok.

Wychowawcy,

 nauczyciel poradnictwa zawodowego pedagog, rodzice, nauczyciele języka polskiego.

Rozmowa, dyskusja, pogadanka.

Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach.

Zajęcia z pedagogiem szkolnym, zajęcia świetlicowe, godz. wychowawcze, zajęcia zawodoznawcze.

II semestr

Pedagog, nauczyciel poradnictwa zawodowego, wychowawcy świetlicy, wychowawcy.

Rozmowa

Egzamin kończący naukę w gimnazjum jako decydujący czynnik ubiegania się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Godz. wychowawcze i rozmowy indywidualne.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, rodzina dyrektor szkoły.

Rozmowa, dyskusja.

Zapoznawanie rodziców z dokumentami szkoły (WSO, statut, program wychowawczy i profilaktyczny, itp.)

Prelekcja, zebrania z rodzicami,

IX

Wychowawcy.

Obserwacja, wywiad.

Prowadzenie „zajęć otwartych”, prelekcji, wykładów dla rodziców prowadzonych przez psychologa z PPP, przedstawicieli policji, kuratorów sądowych oraz innych, zaproszonych do współpracy specjalistów.

Prelekcje, lekcje otwarte, wykłady, spotkania.

Cały rok, wg. potrzeb.

Wychowawcy, pedagog, psycholog

Rozmowy, ankieta, obserwacja.

Podejmowanie współpracy z rodzicami w działaniach profilaktycznych.

 

Rozmowy indywidualne.

Cały rok, wg. potrzeb.

Wychowawcy, pedagog, rodzina.

Rozmowy, wywiad z rodzicami, obserwacja.

Zachęcanie rodziców do aktywnego udziału w życiu szkoły (współorganizowanie imprez, wycieczek, spotkań).

Spotkanie z rodzicami, wycieczki, imprezy.

Cały rok.

Wychowawcy, pedagog, rodzina.

Rozmowa, obserwacja.

Komunikowanie o osiągnięciach i problemach uczniów (wyniki w nauce, zachowanie, egzaminy, osiągnięcia sportowe).

Rozmowy indywidualne.

Cały rok

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele.

Obserwacja, analiza dokumentacji.

Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu ich problemów z dziećmi.

Rozmowy indywidualne, skierowanie do poradni PPP lub innych specjalistów, pomoc w kontaktach z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Według potrzeb.

Pedagog, psycholog, wychowawcy, dyrektor szkoły.

Obserwacja, analiza dokumentacji.

Wyróżnianie rodziców za wzorowe wychowanie dzieci.

Pochwała dyrektora, wychowawcy, listy gratulacyjne.

VI, według uznania.

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas.

Obserwacja, analiza dokumentacji.

 

EWALUACJA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO.

1.W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczego udział biorą:

 • uczniowie (np. podczas ankiet ewaluacyjnych, rozmów z nauczycielami na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego lub na zebraniach Samorządu Uczniowskiego),
 • rodzice (np. podczas ankiet ewaluacyjnych, w czasie spotkań z nauczycielami lub spotkań Rady Rodziców z dyrektorem szkoły),
 • nauczyciele (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej).

2. Monitoring i ewaluację Szkolnego Programu Wychowawczego przeprowadza zespół nauczycieli, którego zakres kompetencji określa dyrektor szkoły.

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego następuje weryfikacja Szkolnego Programu Wychowawczego zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez osoby uprawnione wymienione w punkcie 1 i 2.

4. Wszelkich zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym dokonuje Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.