AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Program profilaktyki

„Aby stać się lepszym,

nie musisz czekać na lepszy świat”

Phil Bosmans

 

 

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mieleszynie

 

Rada Rodziców uchwaliła Program pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną dnia 19 września 2016r.:

 

 

 

 

Podstawa prawna:
 • rozporządzenie MENiS z dnia 31.01.2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226),
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 209 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r.
  Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami),
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485),
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390 z późniejszymi zmianami),
 • zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 roku w sprawie form i metod działań Policji
  w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich,
 • Statut Szkoły.


WSTĘP

Profilaktyka jest procesem wspierania zdrowia psychicznego i fizycznego poprzez pomoc uczniom w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez eliminację lub redukcję czynników ryzyka i wzmacnianie czynników chroniących. Opracowany program profilaktyczny o nazwie „Zdrowo – bezpiecznie – bez nałogów”, uwzględnia specyficzne problemy uczniów gimnazjum. Młodzież przechodzi w tym etapie zasadnicze przemiany związane z okresem dojrzewania. Jest to czas poszukiwania własnej tożsamości, dużych zmian fizjologicznych, emocjonalnych, duchowych
i społecznych, zainteresowania się płcią przeciwną, odnajdywania się
w nowych rolach. Program uwzględnia pomoc i towarzyszenie uczniom
w zdobywaniu wiedzy na temat zagrożeń w tym okresie, eliminację czynników ryzyka i realizowanie działań promujących zdrowie, bezpieczeństwo i kulturę oraz zapobiegających przemocy i nietolerancji.                                                                     

Celem programu jest:

 • Profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją;
 • Podniesienie świadomości ludzi dorosłych na temat zagrożeń
  w rozwoju dzieci i młodzieży;
 • Integracja działań całego środowiska lokalnego na rzecz zapobiegania nałogom, patologicznym społecznym i demoralizacji – troska całego środowiska o rozwój młodego pokolenia – wspólne opracowanie
  i realizowanie działań promujących zdrowie, bezpieczeństwo i kulturę oraz zapobiegających przemocy, agresji, nietolerancji;
 • Budowanie poczucia wartości;
 • Wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju;
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych;
 • Wspieranie w sytuacjach trudnych.

 

Wartości wpływające na ucznia:

a)     Poprzez kadrę szkoły i wychowawcę:

 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • Dbanie o prawidłowy obieg informacji;
 • Czuwanie nad spójnością oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych wszystkich pracowników;
 • Integracja zespołu klasowego;
 • Dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczucia w klasie;
 • Wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

b)     Poprzez środowisko lokalne i rodziców:

 • Diagnozowanie potrzeb;
 • Pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych;
 • Udział w realizacji programu;
 • Pedagogizacja;
 • Podejmowanie wspólnych celów i zadań.

Cele szczegółowe:

 • Zdobywanie podstawowych umiejętności porozumienia się w grupie rówieśniczej;
 • Budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, dostrzeganie mocnych stron;
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • Rozwijanie podstaw asertywnych i empatii;
 • Podwyższenie poczucia własnej wartości;
 • Prowadzenie szerokiej edukacji informatycznej dotyczącej zapobiegania problem przemocy, agresji, nietolerancji, kultury osobistej i braku motywacji do nauki;
 • Promowanie zdrowia, bezpieczeństwa i kultury;
 • Kształtowanie własności chrześcijańskich i ogólnoludzkich;
 • Kształtowanie postaw ucznia poprzez autorytety;
 • Uświadomienie rodzicom i wychowankom wpływu używek na zdrowie i psychikę.

Sposoby realizacji programu:

 • Korzystanie z literatury, czasopism, środków audiowizualnych TV, Internet, video;
 • Ćwiczenie umiejętności wynikających w treści programu;
 • Wygłaszanie prelekcji przygotowawczych na podstawie dostępnych źródeł;
 • Udostępnienie filmów, czasopism, gier edukacyjnych;
 • Prezentacja wybranej tematyki w formie graficznej np.: gazetki ściennej;
 • Konkursy szkolne: plastyczne, literackie, sportowe;
 • Dyskusje i apele szkolne;
 • Utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzaju uzależnień;
 • Projektowanie tematyki w ramach godzin wychowawczych;
 • Pedagogizacja rodziców.

 

Treści programu będą realizowane podczas:

 • Lekcji;
 • Godzin wychowawczych;
 • Zajęć z pedagogiem szkolnym;
 • Zajęć ze specjalistami  - przedstawicielami Policji, Poradni P-P;
 • Rekolekcji;
 • Zajęć pozalekcyjnych.

 

Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych:

      Działania szkoły będą polegały na:

 • Doskonaleniu umiejętności nauczycieli w zakresie postępowania w konkretnych przypadkach poprzez organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej (warsztaty, WDN).
 • Doposażenie biblioteki szkolnej w materiały dotyczące publikacji profilaktycznych.
 •  Włącznie przedstawicieli samorządu szkolnego do konkretnych działań.
 • Organizowanie systematycznych i profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych, zastępstw lub spotkań dodatkowych.
 • Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń.
 • Zapewnienie uczniom możliwości racjonalnego i efektywnego wykorzystania czasu wolnego poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę (kółka zainteresowań, zajęcia w świetlicy, dyskoteki, wycieczki, imprezy okolicznościowe).

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

               

UCZNIOWIE

Cele

Zadania programu

Realizatorzy

Termin realizacji

1.Obserwacja i analiza zachowania i postaw uczniów.

 

Pomoc uczniom klas I gimnazjalnych w adaptacji do nowego środowiska:

-Zajęcia integracyjne dla klas I

-Rozmowy indywidualne

-Badanie ankietowe

 

Nauczyciele,

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

IX-XI

-cały rok

-wg potrzeb

 

2.Troska o rozwój intelektualny uczniów.

 

 

 

 

 

1.Programy dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów na podstawie opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zaświadczeń lekarskich.

2.Zapewnienie różnych form terapii

-rewalidacja

-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

-pomoc koleżeńska

 

Nauczyciele przedmiotów

Pedagog

Psycholog

Nauczyciele

Wychowawcy

Cały rok

Cały rok

 

3.Wychowanie zdrowotne 

-troska o zdrowie uczniów

  -rozwijanie umiejętności

psychospołe-

cznych  uczniów

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia.

2. Współpraca z pielęgniarką szkolną.

3.Edukacja prozdrowotna:

-pogadanki

-gazetka

4. Zajęcia pozalekcyjne:

-koła zainteresowań

-UKS

5. Zajęcia wyboru dalszej drogi  życiowej dla uczniów klas III

-spotkanie z dyrektorami, nauczycielami i młodzieżą klas ponadgimnazjalnych 

-wycieczki do szkół ponadgimnazjalnych tzw. ’’Drzwi otwarte’’

Pedagog

Nauczyciel

wychowawca

Pielęgniarka

Uczniowie SU

Nauczyciele

przedmiotów

 

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

II-III-IV

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

4.Pomoc psychologiczno-profilaktyczna

 

 

 

 

 

 

 

1.Godziny wychowawcze poświęcone tematom:

-nauki asertywności,

-sztuki bycia sobą,

-umiejętności  radzenia sobie ze stresem, gniewem,

-hamowania agresji, przemocy,

-zapoznanie uczniów z zasadami współżycia społecznego, dokumentami dotyczącymi praw człowieka, ucznia.

2.Przygotowanie gazetki profilaktycznej o charakterze ostrzegawczym:

-najważniejsze telefony, informacje, instytucje wspomagające rodzinę.

3.Prowadzenie rożnych form uświadomienia o zagrożeniach
 zdrowia i życia:

     -promowanie zdrowego trybu życia,

     -spotkania ze specjalistami,

     -konkursy profilaktyczne na temat uzależnień, np. od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy, internetu oraz na temat cyberprzemocy, zaburzeń odżywiania.

 

 

Pedagog

Wychowawcy klas

 

 

 

 

 

Samorząd uczniowski

 

 

Nauczyciele

Pedagog

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Włączenie uczniów w akcje ogólnokrajowe, np.:

-Dzień bez papierosa- 31.X

-Światowy dzień walki z AIDS- 1.XII

5. Zapobieganie chorobom i nałogom (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, w tym uzależnienie od dopalaczy):

-pogadanki,

-zajęcia warsztatowe.

6. Przestrzeganie i uświadamianie:

- zajęcia warsztatowe i pogadanki na temat uzależnień ,(np. alkoholizm, nikotynizm, narkomania) , przeciwdziałania agresji, przemocy, ukazywanie skutków różnych nałogów i zapewnienie pomocy, pomoc indywidualna.

 

Wychowawcy

Pedagog

psycholog

Cały rok

5. Organizacja otoczenia ucznia, sprzyjającego jego harmonijnemu rozwojowi.

1.Zagospodarowanie terenów  wokół szkoły - dbałość o estetykę klasy, szkoły i otoczenia.

2.Wzmożone dyżury podczas przerw.

3.Dobra organizacja dojazdów do szkoły.

4.Organizowanie kółek zainteresowań oraz zajęć sportowych.

 

 

Nauczyciele

Dyrektor

 

Cały rok

RODZICE

 

1. Uświadomienie rodzicom zagrożeń w rozwoju młodego pokolenia.

 

1.Spotkanie z rodzicami poświęcone zagrożeniom młodzieży:

-          Przestępczość,

-          Uzależnienia(alkoholizm, nikotynizm, narkomania, w tym uzależnienie od dopalaczy),

-          Agresja i przemoc,

-          cyberprzemoc, uzależnienie od komputera,

-          Zaburzenia odżywiania.

Wskazanie instytucji, w których mogą szukać pomocy.

 

 

Nauczyciele

Pedagog

 

 

Cały rok

Wg potrzeb

2. Współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze w szkole.

 Organizowanie spotkań z rodzicami tych uczniów w celu usuwania bądź osłabienia negatywnych wpływów ze strony rodziców (porady, konsultacje).

 Nauczyciele

Wychowawcy

Pedagog

 Cały rok

Wg potrzeb

 3. Wspieranie rozwoju uczniów mających trudności w nauce i inne.

 Spotkanie indywidualne z rodzicami:

-wspieranie moralne dla rodziców,

-pomoc materialna,

-pomoc w załatwieniu różnych spraw  w urzędach lub placówkach pomocniczych uczniom i rodzicom.

 Pedagog

Rada Rodziców

GOPS

 Cały rok

Wg potrzeb

 4. Kształtowanie w rodzicach poczucia odpowiedzialności i  przynależności do szkoły.

 Zachęcenie rodziców do organizowania wspólnych klasowych imprez, wycieczek, dyskotek, uroczystości i imprez szkolnych, integracyjnej zabawy karnawałowej (rodzice, nauczyciele).

 Nauczyciele

Wychowawcy

Opiekun SU

Cały rok

 

5. Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy pracownikami gimnazjum i rodzicami.

1.Informowanie rodziców o możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej.

2.Wypracowywanie  i kultywowanie tradycji szkoły.

 

 Dyrektor

Pedagog

Nauczyciele

 Cały rok

NAUCZYCIELE

1. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.

1.Organizowanie nauczycielom szkoleń sprzyjających nabywaniu umiejętności wychowawczych.

2.Edukacja prawna nauczycieli w zakresie problemów młodzieży.

3.Pomoc nauczycieli młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

4.Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli w zakresie profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobem podejmowania wcześniej interwencji.

5.Zespoły samokształceniowe.

6.Udział w konferencjach przedmiotowych.

7.Kursy kwalifikacyjne.

8.Studia podyplomowe.

 

Dyrektor

Kadra Pedagogiczna

 

Cały rok

2. Zintegrowanie działań     podejmowanych przez pracowników gimnazjum na rzecz uczniów.

1.Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych.

2.Uwzględnienie w pracy dydaktyczno - wychowawczej z uczniami szeroko pojętej indywidualizacji - dostosowanie wymagań do możliwości i potrzeb uczniów; praca z uczniem zdolnym.

3.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, GOPS, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem, Policją.

4.Dokonywanie systematycznej oceny zachowania młodzieży (ankiety).

5.Imprezy integracyjne.

6.Prezentacja twórczości i wytworów młodzieży.

7.Uwrażliwienie na potrzeby innych.

8.Uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody i jej wytworów.

 

Pedagog

Psycholog

SU

Nauczyciele

 

Cały rok

               

 

EWALUACJA

Cel ogólny ewaluacji:

 • podniesienie efektywności pracy szkoły i jej bezpieczeństwa.

 

Cel szczegółowy:

 • sprawdzenie funkcjonowania Programu Profilaktyki w praktyce szkolnej oraz jego modyfikacja i wyeliminowanie dostrzeżonych braków.

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki dokonywana jest w następujących formach, np. poprzez:

 • podsumowanie pracy na koniec semestru lub roku - sprawozdania z przydzielonych zadań,
 • badanie efektów programu przy pomocy ankiet - na koniec każdego roku szkolnego oraz planowanie zmian i korekt po analizie wyników badań,
 • coroczną identyfikacja potrzeb w klasach pierwszych,
 • dyskusje na posiedzeniach Rady pedagogicznej,
 • dyskusje zespołu wychowawczego,
 • dyskusje z udziałem Rady Rodziców,
 • dyskusje z udziałem rodziców na zebraniach klasowych, na lekcjach wychowawczych w formie dostępnej dla ucznia.