AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Regulamin Oceny Zachowania

§ 50

Ocena zachowania ucznia

 

  1. Oceny zachowania śródroczne i roczne ustalane są według skali:

a)    wzorowe;

b)   bardzo dobre;

c)    dobre;

d)   poprawne;

e)    nieodpowiednie;

f)    naganne.

  1. Ocena zachowania jest ustalana przez wychowawcę klasy zgodnie z zasadami:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:

a) stanowi przykład do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

b) daje przykład wysokiej kultury osobistej wobec innych uczniów i pracowników gimnazjum, nie używa wulgarnego słownictwa,

c) bierze udział w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, zawodach osiągając w nich sukcesy,

d) jest aktywny społecznie, pełni funkcje w klasie i szkole, pracuje na rzecz gimnazjum,

e) nie spóźnia się i jest zdyscyplinowany,

f) dąży do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności na miarę możliwości stwarzanych przez szkołę,

g) dba o zdrowie i higienę oraz bezpieczeństwo własne i innych osób,

h) okazuje szacunek innym osobom, jest otwarty na potrzeby innych ludzi, wykazuje się tolerancją w stosunku do innych ras, narodowości, wyznań i poglądów,

i) wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością podczas formułowania tematyki projektu gimnazjalnego, był liderem projektu, wspomagając motywując członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu oraz wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków;

2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz co najmniej cztery z poniższych kryteriów:

a) nie ma więcej niż jednej uwagi w dzienniku,

b) wywiązuje się obowiązków ucznia,

c) usprawiedliwia w terminie nieobecności na zajęciach szkolnych, ma nie więcej niż 2 godziny nieusprawiedliwione i 3 spóźnienia,

d) zawsze ma odpowiedni ubiór i wygląd, szczególnie podczas uroczystości szkolnych,

e) wywiązuje się z zadań powierzonych przez wychowawcę, nauczyciela, dyrektora lub innych pracowników gimnazjum,

f) jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty
z kolegami i osobami dorosłymi,

g) nie ulega nałogom i nie używa wulgarnego słownictwa,

h) wykazuje się tolerancją w stosunku do innych,

i) reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach, chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, gimnazjum i środowiska,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) otrzymał nie więcej niż dwie uwagi w dzienniku,

b) ma nie więcej niż 5 spóźnień i 5 godzin nieusprawiedliwionych,

c) wypełnia podstawowe obowiązki ucznia, pracuje na miarę swoich możliwości, stara się wywiązywać z podjętych działań,

d) z szacunkiem odnosi się do swoich kolegów i osób starszych, dba o kulturę języka,

e) nie stosuje używek jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,

f) szanuje własność szkolną i innych osób, dba o porządek,

g) przestrzega zasad bezpieczeństwa określonych przez nauczyciela,

h) nie uczestniczył w kłótniach i bójkach,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie spełnił wymagań na ocenę dobrą, ale dotyczą go poniższe zastrzeżenia:

a) otrzymał nie więcej niż 5 uwag w dzienniku,

b) ma nie więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 6 spóźnień,

c) jeżeli najwyżej dwukrotnie złamał warunki wymienione w pkt 3 lit c-h, ale w wyniku podjętych działań poprawił swoje zachowanie,

d) niestosowne odzywa się do kolegów, nauczycieli i pracowników gimnazjum, ale
w wyniku podjętych działań poprawia swoje zachowanie,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) otrzymał zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, zakaz reprezentowania gimnazjum na zewnątrz, upomnienie nauczyciela lub upomnienie wychowawcy,

b) wykazuje brak kultury jest wulgarny, arogancki, konfliktowy i agresywny,

c) wielokrotnie dopuszczał się łamania obowiązków ucznia, ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i mimo podjętych przez szkołę działań nie zmienia swojego zachowania,

d) opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często się spóźnia,

e) nie przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa, opuszcza budynek gimnazjum lub oddala się od grupy podczas wyjść poza teren gimnazjum,

f)    stosuje używki jak nikotyna, alkohol oraz inne substancje zmieniające świadomość,

g)   często odmawia wykonania zadań na rzecz klasy lub gimnazjum, nie wykonuje poleceń nauczycieli,

h)   bierze udział w bójkach i konfliktach między uczniami, nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych,

i)  mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązywał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu;

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się przynajmniej dwóch z poniższych wykroczeń:

a) jego zachowanie często stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia własnego i innych osób,

b) brał udział w pobiciu, znęca się psychicznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,

c) dokonał kradzieży,

d) działa w grupach nieformalnych o przestępczym lub destrukcyjnym charakterze,

e) notorycznie spóźnia się na lekcje,

f) opuścił bez usprawiedliwienia ponad 30 godzin,

g) wchodzi w konflikt z prawem,

h) otrzymał naganę dyrektora.

  1. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy najpóźniej na trzy dni przed śródrocznym lub rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, przestrzegając kryteriów na poszczególne oceny – szczególnie dotyczących godzin nieusprawiedliwionych oraz zachowań zagrażających bezpieczeństwu ucznia i innych osób. W przypadku nieobecności wychowawcy ocenę zachowania ustala wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.
  2. Ustalona ocena śródroczna zachowania jest jednocześnie przewidywaną oceną roczną zachowania, o której rodzice są informowani na śródrocznym zebraniu rodziców, a uczeń nie później niż do dnia śródrocznej klasyfikacji.
  3. Uczeń, który otrzymał naganę dyrektora, przebywał pod wypływem alkoholu lub innych substancji zmieniających świadomość, ubliżył innym osobom nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia.
  4. W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania.
  5. Ustala się następujące warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) uczeń lub jego rodzice w terminie 3 dni od podania informacji o ocenach składają do wychowawcy pisemny wniosek o chęci uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny zachowania z założeniem, że nie może być ona podwyższona o więcej niż jedną;

2) wychowawca w formie pisemnego kontraktu określa warunki konieczne do spełnienia, które winny odzwierciedlać kryteria na daną ocenę zachowania i muszą być rygorystycznie przestrzegane przez ucznia przez cały okres kontraktu;

3) uczeń może uzyskać wyższą niż przewidywana klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania, jeśli wypełni wszystkie postanowienia kontraktu.

 

§ 51

 

  1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, której tryb, sposób postępowania oraz procedurę określają przepisy w sprawie oceniania i klasyfikowania.