AAA
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie

Wewnętrzny System Oceniania

 

 

Szkolny system oceniania – szkoła podstawowa

 

Zasady szkolnego oceniania w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie.

 

§ 1. System oceniania w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie wspomaga realizację celów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej (+ klasy gimnazjalne) szkoły podstawowej.

 

§ 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 

§ 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

 § 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 5. Ocenianie ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

c)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

 

 

§ 6. Zasady oceniania uczniów w klasach  I–III:

 

§ 6.1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

§ 6.2. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez  nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

 

§ 6.3. W klasach I–III, stosowane są następujące oceny opisowe w formie ustnej lub pisemnej: bieżące, semestralne, roczne.

 

§ 6.4. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie: nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić.

 

§ 6.5. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia z dzieckiem, pisze recenzje, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.

 

§ 6.6. Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno wychowawczej.

 

§ 6.7. Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje: sprawdziany, testy, wypracowania, rozwiązywanie zadań, prace domowe.

 

§ 6.8. Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym przy pomocy następującej skali:

celujący (6)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,

-          biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

-          bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,

-          w sposób twórczy rozwiązuje zadania,

-          z własnej inicjatywy podejmuje działania,

-          samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-          ma bardzo bogate słownictwo,

-          pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),

-          starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,

-          ma szybkie tempo pracy;

 

bardzo dobry (5)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,

-          potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,

-          chętnie uczestniczy w zajęciach,

-          samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-          ma bogate słownictwo,

-          przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),

-          starannie prowadzi zeszyty,

-          ma szybkie tempo pracy;

 

dobry (4)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,

-          samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania, popełnia drobne błędy,

-          uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela,

-          ma przeciętny zasób słów ,

-          przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),

-          zeszyty najczęściej prowadzi starannie,

-          ma dobre tempo pracy;

 

dostateczny (3)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,

-          najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,

-          nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

-          ma ubogi zasób słów,

-          przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),

-          zeszyty prowadzi niestarannie,

-          ma dobre tempo pracy;

 

dopuszczający (2)

Uczeń :

-          ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,

-          pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,

-          nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,

-          ma ubogi zasób słów,

-          przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),

-          zeszyty prowadzi niestarannie , czasami tekst jest nieczytelny,

-          ma wolne tempo pracy;

 

niedostateczny (1)

Uczeń:

-          nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

-          nie wykazał opanowania i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,

-          nie kończy podjętych zadań,

-          nie uczestniczy w zajęciach,

-          nie potrafi wykonać zadań z pomocą nauczyciela,

-          przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),

-          ma bardzo wolne tempo pracy.

 

§ 7. Dziennik lekcyjny to dokument, który ukazuje zmiany w zachowaniu i rozwoju dziecka. Kontrolę ciągłą i doraźną systematycznie przeprowadza nauczyciel.

 

§ 8. Systematyczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera wskazówki do pracy dla ucznia i rodziców.

 

§ 9. Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter diagnostyczno-informacyjny.

 

§ 10. Ocenę opisową semestralną i końcowo roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone informacje o dziecku na podstawie powyższych dokumentów w formie pisemnej.

 

§ 11. Uczeń otrzymuje informacje (o tym, co poprawnie wykonał w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, nad czym musi jeszcze popracować) – w formie:

a)    ustnej lub pisemnej (ocena bieżąca),

b)    pisemnej (ocena doraźna i semestralna).

 

§ 12. Rodzice otrzymują informację o rozwoju dziecka (na podstawie zgromadzonych materiałów) w formie:

a)    słownej (na obowiązkowych zebraniach z rodzicami  – co drugi miesiąc; w dni otwarte, a w pozostałych miesiącach według potrzeb wychowawcy),

b)    pisemnej (semestralna i roczna – świadectwo).

 

§ 13. Kserokopia oceny opisowej ucznia za II półrocze danego roku szkolnego, potwierdzona za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

§ 14. Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

§ 15. Ucznia I etapu edukacyjnego można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię specjalistyczną, lekarza w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 16. Sposoby archiwizowania dokumentacji

Dokumentacja (w postaci kart pracy, testów, prac klasowych, plastycznych, literackich i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych.

 

§ 17. Zasady oceniania w klasach IV–VIII i klas gimnazjalnych

 

§ 17.1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za semestr I i II ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następującej skali cyfrowej:

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

 

§.17.2. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

 

 

§ 17.3. Ocenie podlegają następujące formy:

a)    formy ustne: odpowiedzi (dialog, streszczenie, opowiadanie), wypowiedzi w klasie, recytacje,

b)    formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu, testy różnego typu, prace dodatkowe),

c)     formy pośrednie: referat, własna twórczość i inne,

d)    formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

 

§ 17.4. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych za I i II półrocze w szczególności bierze się pod uwagę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, pisanie ze słuchu, testy, odpowiedzi.

 

§ 17.5. W klasach IV–VIII i klasach gimnazjalnych komisje powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają wewnątrzszkolne sprawdziany diagnozujące poziom opanowania wiedzy i umiejętności objętych podstawami programowymi w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 17.6. Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych zasad przyjmuje się procentowy próg oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich następnych ocen:

 

L.p.

Oceny

Procentowy udział punktów

1.

Niedostateczny

O%–34%

2.

Dopuszczający

35%–50%

3.

Dostateczny

51%–75%

4.

Dobry

76%–90%

5.

Bardzo  dobry

91%–97%

6.

Celujący

98%–100%

 

 

§ 17.7. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących jakie uczeń musi zyskać z  danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:

 

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu

Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze

1

3

2

6

3

8

 

 

§ 18. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie.

 

§ 19. Decyzję, o której mowa w § 30, podejmuje nauczyciel (lub komisja przeprowadzająca sprawdzian wewnątrzszkolny), który określa formę i termin sprawdzianu.

 

§ 20. W odniesieniu do § 30. ustala się kryterium nadrzędne:

Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla niego zasad, które ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 21. Przy zastępstwach doraźnych za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia nie wystawia ocen bieżących.

 

§ 22. Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych poprzez:

a)    zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki na  każdym poziomie kształcenia,

b)    badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji i określenia sposobów pracy z uczniem,

c)     udział uczniaw zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych (jako realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty),

d)    udział ucznia w zajęciach indywidualnej ścieżki według opracowanego dla niego programu wspomagającego,

e)    udział ucznia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 

§ 23. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i zapisywane w dzienniku elektronicznym.

 

§ 24. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 25. Pisemne prace klasowe więcej niż z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym (zapis ołówkiem).

 

§ 26. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.

 

§ 27. W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace pisemne obejmujące więcej niż treści trzech lekcji i z poszczególnych przedmiotów ale nie więcej niż jedna dziennie.

 

§ 28. Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, sprawdziany do jednego tygodnia.

 

§ 29. Prace klasowe uczniów są udostępnione do wglądu uczniom lub rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek, na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, u którego praca została napisana.

 

§ 30. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej.

 

§ 31. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Prawo to nie dotyczy prac klasowych i sprawdzianów.

 

§ 32. Uczeń ma prawo poprawić oceny śródroczne i roczne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) na warunkach ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

§ 33. Zasady oceniania z religii i etyki  oraz wychowanie fizycznego regulują odrębne przepisy.

 

§ 34. Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nie na zajęcia wyżej wymienione nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia


 

 

Szkolny system oceniania – szkoła podstawowa

 

Zasady szkolnego oceniania w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie.

 

§ 1. System oceniania w Szkole Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie wspomaga realizację celów edukacyjnych zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla ośmioletniej (+ klasy gimnazjalne) szkoły podstawowej.

 

§ 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

 

§ 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 

 § 4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 5. Ocenianie ma na celu:

a)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

b)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

c)     motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

d)    dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz uzdolnieniach ucznia,

e)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy.

 

 

§ 6. Zasady oceniania uczniów w klasach  I–III:

 

§ 6.1. W edukacji zintegrowanej podstawę oceniania stanowi systematyczna obserwacja dziecka w różnych sytuacjach ujawniających jego predyspozycje, zainteresowania, trudności, zachowania i postawy.

§ 6.2. Ocenianie polega na gromadzeniu informacji, rozpoznawaniu przez  nauczyciela poziomu i postępów w opanowywaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych.

 

§ 6.3. W klasach I–III, stosowane są następujące oceny opisowe w formie ustnej lub pisemnej: bieżące, semestralne, roczne.

 

§ 6.4. Ocenianie bieżące ma charakter ciągły i odbywa się systematycznie w klasie: nauczyciel sprawdza wykonane prace, chwali za wysiłek, nagradza pochwałą, wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić.

 

§ 6.5. Nauczyciel stosuje ocenianie wspomagające: obserwuje pracę ucznia, rozmawia z dzieckiem, pisze recenzje, udziela instrukcji słownej lub pisemnej.

 

§ 6.6. Kontrola bieżąca ma charakter ciągły i odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych; polega na systematycznym i stałym informowaniu ucznia o jego postępach i zachowaniu; daje informacje nauczycielowi o efektywności metod i organizacji pracy dydaktyczno wychowawczej.

 

§ 6.7. Kontrola doraźna pozwala wyrywkowo rozpoznać osiągnięcia uczniów i obejmuje: sprawdziany, testy, wypracowania, rozwiązywanie zadań, prace domowe.

 

§ 6.8. Osiągnięcia i postępy edukacyjne uczniów nauczyciel notuje w dzienniku lekcyjnym przy pomocy następującej skali:

celujący (6)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie wykraczającym,

-          biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,

-          bardzo chętnie uczestniczy we wszystkich formach zajęć,

-          w sposób twórczy rozwiązuje zadania,

-          z własnej inicjatywy podejmuje działania,

-          samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-          ma bardzo bogate słownictwo,

-          pisze bezbłędnie (pismo kształtne, poprawne),

-          starannie i estetycznie prowadzi zeszyty,

-          ma szybkie tempo pracy;

 

bardzo dobry (5)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie dopełniającym,

-          potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i nowych sytuacji,

-          chętnie uczestniczy w zajęciach,

-          samodzielnie i bezbłędnie wykonuje zadania,

-          ma bogate słownictwo,

-          przy pisaniu sporadycznie popełnia błędy (pismo kształtne, zachowuje proporcje liter),

-          starannie prowadzi zeszyty,

-          ma szybkie tempo pracy;

 

dobry (4)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie rozszerzającym,

-          samodzielnie i dokładnie wykonuje zadania, popełnia drobne błędy,

-          uczestniczy w zajęciach, wykonuje polecenia nauczyciela,

-          ma przeciętny zasób słów ,

-          przy pisaniu popełnia nieliczne błędy (pismo kształtne),

-          zeszyty najczęściej prowadzi starannie,

-          ma dobre tempo pracy;

 

dostateczny (3)

Uczeń:

-          posiada wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym,

-          najczęściej samodzielnie wykonuje zadania, ale popełnia błędy,

-          nie zawsze uczestniczy w zajęciach, potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela,

-          ma ubogi zasób słów,

-          przy pisaniu popełnia wiele błędów (pismo niekształtne),

-          zeszyty prowadzi niestarannie,

-          ma dobre tempo pracy;

 

dopuszczający (2)

Uczeń :

-          ma braki w posiadanej wiedzy i umiejętnościach na poziomie podstawowym,

-          pracując samodzielnie popełnia wiele błędów, potrzebuje pomocy nauczyciela, często nie rozumie polecenia,

-          nie zawsze uczestniczy w zajęciach, często potrzebuje zachęty do pracy,

-          ma ubogi zasób słów,

-          przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów (pismo niekształtne),

-          zeszyty prowadzi niestarannie , czasami tekst jest nieczytelny,

-          ma wolne tempo pracy;

 

niedostateczny (1)

Uczeń:

-          nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym,

-          nie wykazał opanowania i nie skorzystał z oferowanych mu możliwości uzupełnienia braków,

-          nie kończy podjętych zadań,

-          nie uczestniczy w zajęciach,

-          nie potrafi wykonać zadań z pomocą nauczyciela,

-          przy pisaniu popełnia bardzo dużo błędów, zapisuje niezrozumiałe wyrazy, nie przepisuje całego tekstu (pismo nieczytelne),

-          ma bardzo wolne tempo pracy.

 

§ 7. Dziennik lekcyjny to dokument, który ukazuje zmiany w zachowaniu i rozwoju dziecka. Kontrolę ciągłą i doraźną systematycznie przeprowadza nauczyciel.

 

§ 8. Systematyczna ocena opisowa jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka i zawiera wskazówki do pracy dla ucznia i rodziców.

 

§ 9. Roczna ocena opisowa podkreśla zmiany w rozwoju dziecka i ma charakter diagnostyczno-informacyjny.

 

§ 10. Ocenę opisową semestralną i końcowo roczną sporządza wychowawca w oparciu o zgromadzone informacje o dziecku na podstawie powyższych dokumentów w formie pisemnej.

 

§ 11. Uczeń otrzymuje informacje (o tym, co poprawnie wykonał w czym jest dobry oraz wskazówki, co poprawić, nad czym musi jeszcze popracować) – w formie:

a)    ustnej lub pisemnej (ocena bieżąca),

b)    pisemnej (ocena doraźna i semestralna).

 

§ 12. Rodzice otrzymują informację o rozwoju dziecka (na podstawie zgromadzonych materiałów) w formie:

a)    słownej (na obowiązkowych zebraniach z rodzicami  – co drugi miesiąc; w dni otwarte, a w pozostałych miesiącach według potrzeb wychowawcy),

b)    pisemnej (semestralna i roczna – świadectwo).

 

§ 13. Kserokopia oceny opisowej ucznia za II półrocze danego roku szkolnego, potwierdzona za zgodność z oryginałem, stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

§ 14. Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 

§ 15. Ucznia I etapu edukacyjnego można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych opinią wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, poradnię specjalistyczną, lekarza w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 16. Sposoby archiwizowania dokumentacji

Dokumentacja (w postaci kart pracy, testów, prac klasowych, plastycznych, literackich i innych) przechowywana jest przez wychowawców w salach lekcyjnych.

 

§ 17. Zasady oceniania w klasach IV–VIII i klas gimnazjalnych

 

§ 17.1. Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne za semestr I i II ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne według następującej skali cyfrowej:

6 – celujący,

5 – bardzo dobry,

4 – dobry,

3 – dostateczny,

2 – dopuszczający,

1 – niedostateczny.

 

§.17.2. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona poprzez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „–” (obniżenie oceny).

 

 

§ 17.3. Ocenie podlegają następujące formy:

a)    formy ustne: odpowiedzi (dialog, streszczenie, opowiadanie), wypowiedzi w klasie, recytacje,

b)    formy pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, dyktanda, pisanie tekstu ze słuchu, testy różnego typu, prace dodatkowe),

c)     formy pośrednie: referat, własna twórczość i inne,

d)    formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne.

 

§ 17.4. Przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych za I i II półrocze w szczególności bierze się pod uwagę następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności: prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, pisanie ze słuchu, testy, odpowiedzi.

 

§ 17.5. W klasach IV–VIII i klasach gimnazjalnych komisje powołane przez dyrektora szkoły przeprowadzają wewnątrzszkolne sprawdziany diagnozujące poziom opanowania wiedzy i umiejętności objętych podstawami programowymi w terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 17.6. Dla pisemnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności ocenianych według punktowych zasad przyjmuje się procentowy próg oceny pozytywnej (dopuszczającej) i wszystkich następnych ocen:

 

L.p.

Oceny

Procentowy udział punktów

1.

Niedostateczny

O%–34%

2.

Dopuszczający

35%–50%

3.

Dostateczny

51%–75%

4.

Dobry

76%–90%

5.

Bardzo  dobry

91%–97%

6.

Celujący

98%–100%

 

 

§ 17.7. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących jakie uczeń musi zyskać z  danego przedmiotu. Ilość ocen bieżących jest uzależniona od tygodniowej ilości godzin przeznaczonych na realizację przedmiotu:

 

Tygodniowa ilość godzin przeznaczona na realizację przedmiotu

Minimalna ilość ocen bieżących w semestrze

1

3

2

6

3

8

 

 

§ 18. Uczeń, który był nieobecny w szkole podczas określonej formy sprawdzania i oceniania może wykonać zadanie w innym czasie lub innej formie.

 

§ 19. Decyzję, o której mowa w § 30, podejmuje nauczyciel (lub komisja przeprowadzająca sprawdzian wewnątrzszkolny), który określa formę i termin sprawdzianu.

 

§ 20. W odniesieniu do § 30. ustala się kryterium nadrzędne:

Uczeń ciężko doświadczony przez los może być oceniany według indywidualnie przyjętych dla niego zasad, które ustala nauczyciel przedmiotu w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

§ 21. Przy zastępstwach doraźnych za innych nauczycieli osoba prowadząca zajęcia nie wystawia ocen bieżących.

 

§ 22. Szkoła stwarza uczniom szansę uzupełnienia braków z zakresu wymagań edukacyjnych poprzez:

a)    zorganizowanie zajęć wyrównawczych z języka polskiego i matematyki na  każdym poziomie kształcenia,

b)    badania w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia dysfunkcji i określenia sposobów pracy z uczniem,

c)     udział uczniaw zajęciach zespołów korekcyjno-kompensacyjnych (jako realizacja zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza specjalisty),

d)    udział ucznia w zajęciach indywidualnej ścieżki według opracowanego dla niego programu wspomagającego,

e)    udział ucznia w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

 

§ 23. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) i zapisywane w dzienniku elektronicznym.

 

§ 24. Na prośbę ucznia i jego rodziców nauczyciel ustalając każdą ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 25. Pisemne prace klasowe więcej niż z trzech ostatnich lekcji muszą być zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym (zapis ołówkiem).

 

§ 26. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej i wymagania.

 

§ 27. W jednym tygodniu mogą odbyć się maksymalnie dwie prace pisemne obejmujące więcej niż treści trzech lekcji i z poszczególnych przedmiotów ale nie więcej niż jedna dziennie.

 

§ 28. Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, sprawdziany do jednego tygodnia.

 

§ 29. Prace klasowe uczniów są udostępnione do wglądu uczniom lub rodzicom (prawnym opiekunom) na ich wniosek, na terenie szkoły i w obecności nauczyciela, u którego praca została napisana.

 

§ 30. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawiania kwestionowanej przez niego oceny pracy klasowej i sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok poprawianej, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny semestralnej.

 

§ 31. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Prawo to nie dotyczy prac klasowych i sprawdzianów.

 

§ 32. Uczeń ma prawo poprawić oceny śródroczne i roczne (za wyjątkiem ocen niedostatecznych) na warunkach ustalonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

 

§ 33. Zasady oceniania z religii i etyki  oraz wychowanie fizycznego regulują odrębne przepisy.

 

§ 34. Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczeniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. Uczęszczanie lub nie na zajęcia wyżej wymienione nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 


Ocena opisowa za pierwsze półrocze klasa I

 

Imię i nazwisko ..............................................................            klasa..............

 

Edukacja :

 

 

Zakres wiadomości

Stopień opanowania wiadomości:

 

celujący

(6)

bardzo dobry

(5)

dobry

(4)

dostateczny

(3)

dopuszczający(2)

niedostateczny (1)

 

Edukacja polonistyczna :

 

Słuchanie i mówienie:

 

 

 

 

 

 

 

wypowiada się w uporządkowanej formie na zadany temat

 

 

 

 

 

 

 

uważnie słucha wypowiedzi innych osób

 

 

 

 

 

 

 

posiada bogaty zasób słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

udziela odpowiedzi na pytania

 

 

 

 

 

 

 

wyodrębnia wyrazy w zdaniach

 

 

 

 

 

 

 

stosuje poprawne formy gramatyczne

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie:

 

 

 

 

 

 

 

czyta głośno:

 

 

 

 

 

 

 

-          sylabami

 

 

 

 

 

 

 

-          wyrazami

 

 

 

 

 

 

 

-          zdaniami, płynnie z odpowiednią intonacją

 

 

 

 

 

 

 

czyta poprawnie :

 

 

 

 

 

 

 

-          znany tekst

 

 

 

 

 

 

 

-          nowy tekst

 

 

 

 

 

 

 

czyta ze zrozumieniem krótki tekst literacki

 

 

 

 

 

 

 

dokonuje analizy i syntezy wyrazów

 

 

 

 

 

 

 

rozumie i wykonuje proste polecenia nauczyciela otrzymane na piśmie

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie:

 

 

 

 

 

 

 

stosuje właściwy kształt pisma

 

 

 

 

 

 

 

prawidłowo łączy litery

 

 

 

 

 

 

 

mieści się w liniach

 

 

 

 

 

 

 

bezbłędnie przepisuje tekst

 

 

 

 

 

 

 

pisze poprawnie z pamięci w ramach poznanego i utrwalonego słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

pisze poprawnie ze słuchu w zakresie poznanego słownictwa

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja przyrodniczo-społeczna

 

znajomość zasad ruchu drogowego

 

 

 

 

 

 

 

wiedza o środowisku przyrodniczym, geograficznym i społecznym Polski

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

ustala liczebność zbiorów , porównuje je (<,=,>)

 

 

 

 

 

 

 

liczy pełnymi dziesiątkami

 

 

 

 

 

 

 

nazywa i pisze cyfry : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

 

 

 

 

 

 

porównuje liczby w zakresie 20

 

 

 

 

 

 

 

wykonuje działania /w zakresie 10 / :

 

 

 

 

 

 

 

-          „+” w oparciu o konkret

 

 

 

 

 

 

 

-          „+” bez konkretów

 

 

 

 

 

 

 

-          „-”w oparciu  o konkret

 

 

 

 

 

 

 

-          „-” bez konkretów

 

 

 

 

 

 

 

wykonuje działania /w zakresie 20 /:

 

 

 

 

 

 

 

-          „+” w oparciu o konkret

 

 

 

 

 

 

 

-          „+” bez konkretów

 

 

 

 

 

 

 

-          „-”w oparciu  o konkret

 

 

 

 

 

 

 

-          „-” bez konkretów

 

 

 

 

 

 

 

rozwiązuje proste zadania tekstowe z jednym działaniem

 

 

 

 

 

 

 

rozpoznaje figury geometryczne

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja plastyczno–techniczna

 

sprawność manualna

 

 

 

 

 

 

 

estetyka prac

 

 

 

 

 

 

 

inwencja twórcza dziecka

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja ruchowo-muzyczna

 

śpiew

 

 

 

 

 

 

 

znajomość podstawowych elementów zapisu muzycznego

 

 

 

 

 

 

 

uczestniczy w zespołowych grach sportowych

 

 

 

 

 

 

 

opanował podstawowe formy ruchu (chód, bieg, skok, rzut)

 

 

 

 

 

 

 

                 

 


 

 

Rozwój emocjonalno-społeczny

Zachowanie

W

Wzorowe

R

Wyróżniające

Z

Bez zastrzeżeń

N

Niezadowalające

Relacje z rówieśnikami:

 

 

 

 

posiada umiejętność pracy w zespole

 

 

 

 

bierze aktywny udział w życiu klasy

 

 

 

 

pomaga innym w różnych sytuacjach

 

 

 

 

Relacje z nauczycielem:

nawiązuje kontakt z nauczycielem

 

 

 

 

nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć

 

 

 

 

powierzone przez nauczyciela zadania wykonuje chętnie i wytrwale

 

 

 

 

Samodzielność:

jest pracowity i obowiązkowy

 

 

 

 

potrafi dokonać oceny swojego zachowania

 

 

 

 

samodzielnie pracuje na zajęciach

 

 

 

 

Koncentracja uwagi i tempo pracy:

wykazuje aktywność podczas zajęć

 

 

 

 

uważnie słucha i wykonuje polecenia

 

 

 

 

pracuje szybko, zawsze doprowadza pracę do końca

 

 

 

 

Przestrzeganie praw i obowiązków

odpowiednio zachowuje się w klasie i w szkole

 

 

 

 

jest życzliwy i uprzejmy

 

 

 

 

odrabia prace domowe

 

 

 

 

jest punktualny

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Język niemiecki: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Religia: ...................................................................................................................................................................

Wychowawca


Ocena opisowa za pierwsze półrocze klasa II

 

Imię i nazwisko ..............................................................            klasa..............

 

 

Edukacja:

 

 

Zakres wiadomości

Stopień opanowania wiadomości:

 

celujący

(6)

bardzo dobry (5)

dobry

(4)

dostateczny

(3)

dopuszczający (2)

niedostateczny (1)

 

Edukacja polonistyczna:

 

Słuchanie i mówienie:

 

 

 

 

 

 

 

wypowiada się w uporządkowanej formie na zadany temat

 

 

 

 

 

 

 

uważnie słucha wypowiedzi  innych osób

 

 

 

 

 

 

 

Czytanie:

 

 

 

 

 

 

 

czyta głośno:

 

 

 

 

 

 

 

-          wyrazami

 

 

 

 

 

 

 

-          zdaniami, płynnie z odpowiednią intonacją

 

 

 

 

 

 

 

rozumie czytane teksty:

 

 

 

 

 

 

 

-          potrafi opowiedzieć treść po jednorazowym przeczytaniu tekstu głośno lub cicho

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka

Nasza szkoła

Plany lekcji

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Mieleszynie


4a | 4b
5
6
7
2A Gim | 2B Gim
3A Gim | 3B Gim


0

Imieniny:
Marty i Małgorzaty

Dzwonki

07 10-07 50

07 55-08 40

08 45-09 30

09 40-10 25

10 35-11 20

11 35-12 20

12 30-13 15

13 25-14 10

14 15-15 00